در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 16 آذر 1400

راهنمای نحوه رزرو غذا اینترنتی


 راهنمای نحوه رزرو غذای اینترنتی


جهت شارژ مالی کارت تغذیه و رزرو وعده های غذایی از این تاریخ به شرح زیر اقدام نمایید .


1)ورود به سامانه http://172.21.0.102:81با wifi  دانشگاه و  برای ورود  از بیرون دانشگاه  روی لینک http://109.109.33.2:81کلیک نمایید .

 

2)پس از ورود به سامانه تغذیه، در قسمت نام کاربری : شماره دانشجویی  در قسمت رمز عبور : عدد 1را وارد نمائید. همچنـین در قـسمت کـد امنیتـی عدد داخل مستطیل سیاه رنگ را وارد نمائید

3)پس از ورود به سامانه تغذیه، بـه صـورت اتوماتیـک بـه صـفحه تغییـر رمـز هـدایت مـی شـوید و شـما الزامـاً ابتـدا بایـد رمـز عبـور خـود را تغییـر دهیـد.

در غیر اینصورت سامانه اجازه انجام هیچ فرآیندی را به شما نخواهـد داد.پـس از اینکـه دوبـار رمـز جدیـد خـود را وارد نمودیـد، گزینـه تائیـد را کلیـک نمائیـد
تا منوهای سمت راست صفحه برای شما فعال گردد

 

4) شما زمانی میتوانید رزرو غذا  را انجام دهید، که کارت تغذیه شما دارای اعتبار ریالی باشد.و در صورت عدم اعتبار ریالی کافی، قادر به رزو غـذا نخواهید بود.بر همین اساس، چنانچه اعتبار ریالی کارت تغذیه شما کافی نیست یا رو به پایان است، برای افزایش اعتبار ریالی یا در واقع همان شارژ کـارت خـودمراحل زیر را انجام دهید:


از منوی های سمت راست صفحه،وارد منوی پرداخت اینترنتی، زیر منوی افزایش اعتبـار اینترنتـی شـوید.مبلـغ مـورد نظـر خـود را در مـستطیل مربوطـه وارد نموده و یکی از درگاه های پرداخت را انتخاب نمائید.

 

5- جهت رزرو غذا، از منوهای سمت راست صفحه، وارد منوی رزرو و خرید غذا، زیرمنوی رزرو و خرید هفتگی غذا شوید

 

.سپس جهت رزرو غذا در روز مورد نظر، مربع کوچک سمت راست ردیف مربوطه را تیک دار نمائید

 
پس از تیــک دار کـردن ســطر مربوطــه، آن سـطر ســبز رنــگ مـی گــردد.پــس از انتخـاب روزهــای مــورد نظـر خــود و ســبز شـدن ســطرهای مربوطــه حتماً گزینه ذخیره ناهار در انتهای صفحه را کلیک نمائید.در غیراینصورت، سطرهایی کـه انتخـاب نمودیـد و سـبز رنـگ گردیـده انـد، ذخیـره   نخواهد شـد
و در واقع هیچگونه رزروی برای شما انجام نشده است.
- 6
چنانچه پس از رزرو کردن غذا، منصرف شده اید و میخواهید رزرو آن روز را پس دهید، تیک کنار سطر را بردارید و گزینه ذخیره ناهار را مجدداً کلیک نمائید.
*** توجه داشته باشید، شما فقط قادر به انتخـاب روزهـایی هـستید، کـه آن روز )سـطر( سـفید رنـگ باشـد.و سـطرهایی کـه بـه رنـگ خاکـستری هـستند را نمی توانید انتخاب نمائید.زیرا آن روزها یا تعطیل می باشند یا اینکه بازه زمانی رزرو آن روز به پایان رسیده است.
-7
برای رزرو شام، ابتدا سربرگ شام را انتخاب نمائید.کلیه مراحل رزرو شام همانند رزرو ناهار می باشد

 

نکته: برای نمایش دادن تمام صفحه روی گوشی بعد از ورود به صفحه پروفایل خود روی ... عمودی کلیک نموده و Reguest desktop site را تیک بزنید.

در صورت بروز هر گونه مشکل به آقای باقری امور دانشجویی مراجعه نمایید .

 

نظرات کاربران